De laatste 'Door de ogen van de voorzitter' 
De Algemene Kerkenraad (AK) had op 23 november 2020 zijn laatste vergadering. Deze vond zoals gebruikelijk plaats in de Zuiderkerk.
De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van enkele gedeelten uit Matteüs 13. De gelijkenis van de zaaier. Goed zaad dat verstikt, behalve als het zaad gezaaid wordt op vruchtbare grond. Hoe is het met onze eigen voedingsbodem? Hoe staat het met de grond van onze protestantse gemeente? Hij hoopt dat het goede grond zal blijken te zijn, aarde die zijn vruchten voortbrengt. Voor ons allemaal betekent dat; werk aan de winkel! In het gebed werd een zegen gevraagd over de vergadering.
In aanwezigheid van en in dank aan Aize Veger, opsteller van het document, besprak de AK het tweede concept voor de Plaatselijke Regeling. De opmerkingen en suggesties, die de AK op 19 oktober 2020 maakte, waren in de concept verwerkt. Met hier en daar nog een kleine aanpassing ging de AK over tot vaststelling van het 'Voorgenomen Besluit Plaatselijke Regeling'. Dit document komt in het voorjaar 2021 in bespreking met de leden van de gemeente voor het geven van reacties. Daarna volgt definitieve vaststelling. Voor de goede orde; een Plaatselijke Regeling is in elke gemeente verplicht. Daarin regelt de kerkenraad de regelingen die van toepassing zijn op 'het leven en werken van de gemeente'. Tot het moment van definitieve vaststelling geldt het 'Voorgenomen Besluit Plaatselijke Regeling' als werkdocument voor de kerkenraad in nieuwe samenstelling.
De overgang van de oude situatie naar de nieuwe situatie '1PGD'. Aan de AK werden enkele overzichten gepresenteerd, Een overzicht van ouderlingen en diakenen, ongeveer 60 ambtsdragers, die doorgaan. Een overzicht van bezetting van de verschillende werkgroepen en nog in te vullen plekken binnen die werkgroepen. Behalve deze overzichten kwamen bij dit agendapunt ook diverse andere onderwerpen aan de orde. Verheugend nieuws over de vacature van voorzitter van de kerkenraad. Er kon worden gemeld dat Sandra Tromp-Brouwer voor die post is benaderd en dat zij daarop positief reageerde. Zij kan aantreden per 1 maart 2021. Ze wil graag de periode tot die datum benutten om 'mee te lopen'. Bij een gebleken 'klik' kan de benoeming tot voorzitter definitief worden gemaakt. De AK was positief over deze ontwikkeling en ziet samenwerking in de toekomst met vertrouwen tegemoet. Tijdelijk zal ds. Jurgen van den Herik als voorzitter fungeren. Hij zal ook ds. Hans de Jong, die dit werk 2,5 jaar heeft gedaan, opvolgen in het moderamen. Tett Vaatstra, de nieuwe scriba, draaide vanavond voor het eerst mee. Nu nog niet in functie, wel om alvast te wennen. Zolang de splitsing met de Kapelgemeente niet is geregeld, blijven de vertegenwoordigers van die gemeente lid van de AK of zijn vervanger in de nieuwe situatie. Zij zijn vrijgesteld van het bezoeken van de vergaderingen. Als de kerken weer open kunnen, zullen de diensten worden geconcentreerd in de Oase, de Zuiderkerk, de Grote Kerk en de Schakel. Tot het moment van verkoop blijft de Menorah beschikbaar als steunpunt en voor activiteiten in dit deel van Drachten. Besproken werd een 'indicatief vergaderschema'. Daarin werd het ritme van de vergaderingen van de Grote Kerkenraad, Kleine Kerkenraad en Moderamen, inzichtelijk gemaakt. Dit schema vormt de opmaat voor het concretiseren van het vergaderschema 2021. In het bestuur van het Platform Kerkelijk Smallingerland ontstaat een vacature door het vertrek van Ties Zweers. Daarin zal worden voorzien. Ook kon de samenstelling van de 'Kleine Kerkenraad' bijna helemaal rond worden gemaakt. Een mooi gegeven, dat mede mogelijk werd gemaakt door benoeming van Ale Groen in de vacature van voorzitter van het College van Diakenen. Hij beëindigt zijn rol als voorzitter van de 'werkgroep Grote Kerk'. Tot zover de overgang van oud naar nieuw.
De werkgroep 'Exit Lockdown', die ook de komende tijd adviezen blijft geven, adviseerde om ook in de maand december alleen onlinediensten (zonder bezoekers) te houden. De werkgroep baseert haar advies op weging van verschillende aspecten en op de voorkeur die ook de landelijke PKN uitspreekt. De AK nam dit advies over. Dat betekent dat ook de komende weken de kerkdiensten vanuit de Oase, de Grote Kerk en de Schakel beperkt blijven tot onlinediensten. Voor de kerstnachtdienst is aanvullend daarop ook een onlinedienst in de Zuiderkerk in voorbereiding. Natuurlijk blijft het jammer dat er dus geen bezoekers in de diensten aanwezig zijn. Alles afwegende meende de AK toch dit besluit te moeten nemen om zo een maximale bijdrage te leveren aan het indammen van het coronavirus. Om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden wordt het moderamen gemachtigd om besluiten in dit verband te nemen. De lijnen blijven zo kort.
De privacywetgeving vraagt van iedere organisatie een duidelijke regelgeving over hoe zij waarborgen biedt aan personen over naleving van de wet. De AK ging akkoord met het voorstel dat daartoe door een ad hoc commissie werd gedaan. Met dank aan de voorbereidingscommissie.
Ook stemde de AK in met de begroting 2021 van de Centrale Diaconie Drachten.
Tenslotte kregen de wijken, de Grote Kerk, het College van Kerkrentmeesters en de Centrale Diaconie Drachten de gelegenheid zaken te melden over recente gebeurtenissen of binnenkort te houden activiteiten.
In een volgende vergadering komt de begroting 2021, inclusief een budgetvoorstel voor financiering van de werkgroepen, van het College van Kerkrentmeesters aan de orde.
Tot slot memoreerde de voorzitter nog enkele punten in relatie tot het afscheid nemen van 'wat was'. Het is nu tijd om de focus te verleggen naar 'wat is en komt'. Onder dankzegging voor bewezen diensten werd met mooie woorden en een boeket bloemen afscheid genomen van Jan Jurjens, die de laatste 1,5 jaar optrad als waarnemend scriba, Kerst Ruiter, die in de afgelopen jaren leiding gaf om het jeugdwerk in goede banen te leiden en Ties Zweers, die de afgelopen 5 jaar, voorzitter was van de AK. Andere leden van de AK die afscheid nemen, deden of doen dat in de kring, die zij vertegenwoordig(d)en.
Over de volgende vergadering kan ik u nog geen concrete datum noemen.
Tenslotte
Dit is het laatste artikel van mijn hand in deze rubriek. Die als titel 'door de ogen van de voorzitter' meekreeg. Ik dank de AK voor het vertrouwen dat ik kreeg om deze rubriek te kunnen schrijven. Niet als vervanger van de officiële verslagen van de kerkenraad. Die zijn iedere keer opgemaakt en vastgesteld en blijven voor de geschiedschrijving de belangrijkste bron om uit te putten. Wel om u zo snel mogelijk te informeren over ontwikkelingen en besluiten op het bestuurlijke en organisatorische vlak. Ik hoop dat ik in de afgelopen jaren daarin ben geslaagd. Het is nu aan de nieuwe organisatie om een passende vorm voor communicatie van bestuur en gemeente en vice versa te ontwikkelen. En daarin heb ik alle vertrouwen. Het ga u goed!
Ties Zweers
voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
De Algemene Kerkenraad (AK) vergaderde op 19 oktober 2020 in de Zuiderkerk. In een zetting die geheel coronaproof was. Een aantal leden zegde af. De coronaomstandigheden waren daar debet aan. En een aantal vaste leden liet zich vervangen. De voorzitter begon de vergadering met het lezen van Nehemia 1, 1:11. Het volk Israël, op dat moment mikpunt van spot, ging ondanks de troosteloze omstandigheden, niet bij de pakken neerzitten. De voorzitter trok vanuit dit Bijbelgedeelte een parallel naar de omstandigheden van nu. In het gebed vroeg hij een zegen over de vergadering.
Met dank aan de grote inzet van Aize Veger werd er een eerste uitgebreid concept voor een nieuwe 'Plaatselijke Regeling' gepresenteerd. Voor wat er op tafel lag, was veel waardering. De opmerkingen en tekstsuggesties worden verwerkt. De AK kan op 23 november 2020 in de vorm van een 'Voorgenomen Besluit' een klap geven op dit concept. Definitieve vaststelling vindt later (1e kwartaal 2021) plaats, nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld een reactie te geven.
In de vorige vergadering werd de heer Jan Schoonhoven ontheven van zijn taak als 'preekroosteraar'. De AK nam met waardering kennis van de mededeling dat de heer Andries Riedstra bereid is deze taak over te nemen. Hartelijk dank daarvoor Andries en succes om de preekbeurten in goede banen te leiden.
Ook verheugend was de mededeling dat mevrouw Tett Vaatstra bereid is om de rol van scriba van de kerkenraad vanaf 29 november 2020 op zich te nemen. Hartelijk dank daar voor Tett en ik spreek hierbij het vertrouwen uit dat het scribaat bij jou in goede handen ligt. Met een kandidaat-voorzitter van de kerkenraad worden op dit moment gesprekken gevoerd. De vacature voor het voorzitterschap van de College van Diakenen ligt nog open.
In deze vergadering besprak de AK de splitsing van de Kapelgemeente en de Protestantse Gemeente Drachten. Het voornemen daartoe had de Kapelgemeente reeds lang geleden kenbaar gemaakt, nu lag er het officiële verzoek. Het moderamen stelde voor in te stemmen met dit verzoek. De AK volgde dit voorstel. Het besluit moet nog worden goedgekeurd door het 'Breed Moderamen van de Classis'. Ondanks dat de wegen in formele zin scheiden, samenwerking in de toekomst blijft mogelijk. En ook vermeldenswaard is dat de gesprekken over deze splitsing in goede harmonie verlopen.
29 november 2020 is ook de dag waarop we afscheid nemen van de wijken en 'opnieuw beginnen'. Zonder daar nu inhoudelijk op in te gaan, boog de AK -naar aanleiding van een initiatief van een gemeentelid- zich over de vraag hoe dat vorm gegeven zou kunnen worden.
Lastiger wordt het om de komende maand het houden van kerkdiensten verantwoord in te vullen. De negatieve spiraal in de corona-ontwikkelingen drukken een zwaar stempel op de afweging van de verschillende aspecten. Het moderamen besloot op 5 oktober 2020 het aanbieden van diensten te beperken tot alleen een online dienst (beeld en geluid) vanuit de Oase. Dat besluit leidde hier en daar tot teleurstelling. Gezien de ontwikkelingen in de periode 5 oktober tot 19 oktober bleef het moderamenbesluit ongewijzigd. De AK besloot om deze online dienst vanuit de Oase te continueren tot in ieder geval 15 november 2020. Daarmee volgt de AK het advies van de landelijke PKN om tot die datum bij voorkeur online diensten te houden in plaats van diensten met maximaal 30 personen. In aanvulling daarop besloot de AK dat vanaf 1 november ook in de Grote Kerk en de Schakel online diensten (geluid) kunnen worden gehouden met uitzending via de kerkomroep. Ook werden afspraken gemaakt voor de 'Gedachteniszondag' op 22 november 2020 en de 1e Adventszondag op 29 november 2020. Deze laatste inclusief de (her)bevestiging van ambtsdragers. De predikanten kregen de ruimte om daar verder invulling aan te geven. Op 23 november 2020 beoordeelt de AK de diensten in de maand december.
De AK stemde in met voorstellen in het kader van '1PGD'. De inrichting van het College van Diakenen, de werkgroep 'Inspiratie en Bezinning' en de werkgroep 'Kerk naar Buiten' - de nog ontbrekende schakels - staat daarmee vast.
Aan het slot van de vergadering sprak dominee Anne Henk Boschma een bewerking uit van een Ierse Zegen
De vergadering werd beëindigd rond 22.45 uur.
De volgende en laatste vergadering van de AK in deze samenstelling zal zijn op maandag 23 november 2020, om 19.30 uur in de Zuiderkerk.
Ties Zweers, voorzitter AK

Door de ogen van de voorzitter
Na een welverdiende periode van rust, kwam de Algemene Kerkenraad (AK) op 21 september 2020 weer bijeen. De voorzitter las uit de brief van Paulus aan de Galaten, een deel uit het 5e en een deel uit het 6e hoofdstuk. Met een accent op de volgende tekst (6-9,10); “Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer daarvoor de tijd gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.” In het gebed werd een zegen gevraagd over de vergadering en de daarin te nemen besluiten.
Deze avond werden twee nieuwe leden welkom geheten. Mevrouw Aukje Boersma als vertegenwoordigster van de toekomstige werkgroep Zorgcentra en de heer Ale Groen als vertegenwoordiger van de werkgroep Grote Kerk. Er wordt daarmee vooruitgelopen op het officiële startsein voor de nieuwe organisatie per 29 november 2020.
Er waren de volgende mededelingen:
1. de Kapelgemeente bevestigde haar voorgenomen uittreding. We hopen dat samen in goede harmonie te regelen
2. onze preekroosteraar de heer Jan Schoonhoven vroeg en kreeg ontheffing van zijn taak als preekroosteraar; na 16 jaar intensieve arbeid geeft hij het stokje graag over aan iemand anders; hij blijft bereid voorlopig de honneurs waar te nemen; Jan hartelijk dank voor de inzet en tijd die je de afgelopen jaren besteedde aan deze taak!
3. de voorzitter van wijk West informeerde over de gezondheidssituatie van ds. Van den Herik; ook vanaf deze plaats sterkte en beterschap
4. de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK)meldde dat de extra geldwervingsactie het mooie bedrag van € 18.000,- opleverde; een prachtig resultaat, dank daar voor aan de gemeente
Het afscheid van ambtsdragers zal (informeel) per deelgebied worden geregeld. De bevestiging van nieuwe of herbevestiging zittende ambtsdragers komt als agendapunt terug in de vergadering op 19 oktober 2020.
Er lag een voorstel voor een nieuw logo. Een op zich prima initiatief. Alles afwegende gaf de AK de voorkeur aan behoud van het huidige logo.
Dan de 'Jaarrekening 2019'. Het was een hele tour om de jaarrekening in lijn te brengen met de nieuwe landelijke spelregels. Hierdoor is een betere vergelijking mogelijk met andere kerken binnen de PKN. Het CvK zal in de volgende uitgave van de Geandewei de uitkomsten van de Jaarrekening toelichten. Daarom volsta ik hier met de vermelding dat de AK de 'Jaarrekening 2019' ongewijzigd vaststelde onder dankzegging voor het vele werk dat het CvK verrichtte.
De werkgroep 'Exit Lockdown' gaf het advies dat in een aantal kerkgebouwen weer gezongen mocht worden. 'De Oase' had daarvoor haar gebruiksplan geactualiseerd. Dit plan diende als voorbeeld voor verwerking van informatie in gebruiksplannen voor andere kerkgebouwen. Om het risico te beperken wordt het zingen geconcentreerd in het tweede gedeelte van de dienst, dus na de preek.
Het voert te ver om op deze plaats dieper in te gaan op voorstellen van de werkgroepen om te komen tot '1PGD'. Verschillende voorstellen werden besproken en kregen het fiat van de AK. Zo konden de eindvoorstellen voor de werkgroepen 'Pastoraat', 'Vieren', 'Jeugd', 'Communicatie', het 'CvK' en een regeling voor het 'Afstemmingsorgaan' worden beklonken. In september volgt het College van Diakenen met een voorstel. Het is fijn om te constateren dat we al zo ver gevorderd zijn. In oktober hoopt de AK een voorstel voor een nieuwe 'Plaatselijke Regeling' te bespreken. Al deze voorstellen zijn daarin uitgewerkt.
Tenslotte besprak de AK het nieuwe 'Beleidsplan Grote Kerk', een vervolg op een eerder beleidsplan uit 2014. Het nieuwe beleidsplan anticipeert op de situatie per 29 november 2020. Het beleidsplan formuleert een aantal ambitieuze doelstellingen op het terrein van de onderscheidene werkgroepen 'Eredienst', 'Cultuur' en 'Maatschappij', die in 2024 moeten zijn gerealiseerd. De AK stemde van harte in met dit beleidsplan.
Tot zover een weergave van de hoofdzaken, die in deze vergadering werden besproken.
Dhr. J. Zuiderveen besloot de vergadering met het voorlezen van een stukje over een gedeelte uit Spreuken. Hij eindigt met de woorden :
‘Durf te kiezen voor de eenmaal ingeslagen weg, wanneer je van harte overtuigd bent dat dit Gods weg is’.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad is op maandag 19 oktober 2020.
Ties Zweers,
Voorzitter AK

EÉN PGDRACHTEN
Even wat nieuws. Er is de afgelopen tijd keihard gewerkt aan de vorming van 'één PGD'. De uitwerkingen voor de werkgroepen 'Grote Kerk' en 'Zorgcentra' waren al klaar. De Algemene Kerkenraad accordeerde deze voorstellen voor de zomervakantie. De werkgroepen 'Vieren', 'Pastoraat', 'Jeugd' en 'Communicatie' rondden hun werkzaamheden onlangs af. Ook het 'College van Kerkrentmeesters' diende zijn voorstel in. En dat geldt ook voor het onderdeel 'Afstemmingsorgaan'. Een heel mooi en bemoedigend resultaat. Het moderamen gaf maandag 7 september 2020 groen licht voor doorzending naar de Algemene Kerkenraad. Deze bespreekt deze voorstellen op maandag 21 september 2020. In september komt het 'College van Diakenen' met zijn voorstel. Twee werkgroepen ('Inspiratie en Bezinning' en 'Kerk naar Buiten') zijn later uitgezet. De oogst daarvan valt te verwachten eerste kwartaal 2021. De tijd is nu rijp voor het maken van een nieuwe '(concept) Plaatselijke Regeling'. Die kan dan in de oktobervergadering van de Algemene Kerkenraad aan de orde komen. Langzaam maar zeker krijgt 'één PGD' vorm.

Namens het moderamen Algemene Kerkenraad
Ties Zweers, voorzitter                                                                                                                         

HULP GEVRAAGD BIJ ONZE ZOEKTOCHT
Met  ingang van de eerste advent gaat de nieuwe structuur van de Protestantse Gemeente te Drachten van start. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Bij een nieuw begin  is het niet alleen wenselijk, maar zelfs goed dat er nieuwe gezichten komen, die met bezieling leiding willen geven aan onze gemeente. De continuïteit wordt gewaarborgd door een aantal ambtsdragers uit de deelgebieden dat gelukkig blijft. Voor de invulling van een drietal belangrijke ambten zoekt de Algemene Kerkenraad (AK) naar een opvolger. Hij vraagt uw hulp om daarin mee te denken. Nodig zijn: 

  • een voorzitter voor de nieuwe Centrale Kerkenraad
  • een scriba voor de nieuwe Centrale Kerkenraad
  • een voorzitter voor het College van Diakenen

De ambtstermijn van de voorzitter Ties Zweers is verstreken, Ds. Jan N. Jurjens treedt af als waarnemend scriba (Hans Bouma's ambtstermijn als scriba was vorig jaar afgelopen) en de voorzitter van het College van Diakenen, Jaap Bruintjes, treedt eveneens af.
Drie belangrijke functies, die het nodige van mensen vragen.
Voor de functie van voorzitter zien we uit naar iemand die op een goede en betrokken manier leiding kan geven. En zorgvuldig kan omgaan met verschillen in geloofsbeleving. 

Van de scriba verwachten wij dat hij/zij kan omgaan met de moderne communicatiemiddelen en computerprogramma’s als Word en Exel en de pen weet te hanteren.

Van de voorzitter van het College van Diakenen wordt verwacht dat hij/zij in staat is leiding te geven aan dit College en affiniteit heeft met dit belangrijke onderdeel van kerk-zijn.

Essentie van de functies: zich vanuit een grondhouding van geloof, hoop en liefde, zoals dat o.a. zichtbaar is geworden in de Heer van de Kerk graag willen inzetten voor de Protestantse Gemeente te Drachten.

Heeft u suggesties voor kandidaten voor één of meer van de gevraagde functies?
U kunt ons helpen door uw voorstellen met de namen van kandidaten vóór 1 oktober 2020 aan ons door te geven. Dat kan op drie manieren:

  1. een mail sturen naar de scriba van de AK: scriba-ak@pgdrachten
  2. een brief te deponeren in de bus bij de uitgang van de kerk t.a.v. de scriba van de AK
  3. een brief sturen naar de scriba Algemene Kerkenraad, De Drift 46, 9203 GH Drachten

Een korte toelichting mag, maar is niet nodig. Graag wel uw naam en adres vermelden.
Vervolgens zal de Algemene Kerkenraad op een zorgvuldige manier omgaan met het benaderen van de door u aangedragen kandidaten in de hoop daarmee tot een invulling van de vacatures te kunnen komen.

Alvast hartelijk dank voor uw meedenken en meezoeken.

Drachten, 9 september 2020
Namens het moderamen van de AK,
Ties Zweers,    voorzitter Algemene Kerkenraad
Jan Jurjens,     (wmd) scriba Algemene Kerkenraad
Jaap Bruintjes, voorzitter Centrale Diaconie Drachten

Door de ogen van de voorzitter,22 juni 2020

Maandagavond was er een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Gelukkig kon deze vergadering met inachtneming van de coronaspelregels, weer plaatsvinden in de Zuiderkerk. De woorden uit 1 Kor. 3: 1-8 stonden centraal aan het begin van deze vergadering. Verdeeldheid in de gemeente van Korinte, maar belangrijker als opdracht aan de gemeente was planten, begieten en dan is het God die doet groeien.

Een belangrijk deel van de vergadering was gewijd aan het houden van kerkdiensten in het coronatijdperk. Aan de basis van het besluit stond het advies van de werkgroep 'exit lockdown'. Deze werkgroep heeft in een intensief traject dit advies voorbereid. De Algemene Kerkenraad nam het advies volledig over. De werkgroep verzorgt de communicatie over het protocol, dat voor onze protestantse gemeente geldt. Belangrijk om te weten is dat tot en met 16 augustus 2020 'de Oase' als enige locatie wordt opengesteld voor het houden van kerkdiensten. Behalve het advies woog een ander aspect zwaar mee in de beslissing. Een kleine groep van ondersteunende technici verrichtte achter de schermen heel veel werk om eerst de luisterdiensten en later de luister- en videodiensten mogelijk te maken. Een gecompliceerde klus om alles in elkaar te zetten, opnames van derden in te voegen, vooraf aparte opnames te maken van groepen, die in de dienst een rol speelden, uit te zoeken wat auteursrechtelijk mag en niet mag, naast kerkomroep.nl alternatieve streamingkanalen aan te boren, kortom een bulk werk dat tijd en energie opslurpt. Het besluit van de AK voorziet er in daar weer een betere balans in te krijgen. Ik wil de werkgroep 'exit lockdown' bedanken voor het vele werk, dat hij in een kort tijdsbestek klaarstoomde. Klasse! Veel succes en wijsheid om het verder opschalen in goede banen te leiden. Ik bedank ook al die mensen die zich uitputten om wekelijks mooie diensten te maken. Van kindernevendienst tot technici en alles en iedereen, in het bijzonder ook onze predikanten, die dit mogelijk maakten.

Ook behandelde de Algemene Kerkenraad de 'Nota Groene Kerk', samengesteld door een initiatiefgroep bestaande uit leden van onze gemeente. Groenen en verduurzamen op verschillende thema's. Gefaseerd zal deze nota praktisch worden vertaald. De initiatiefgroep kreeg 'groen licht' om deze nota verder te ontwikkelen. Dank voor dit initiatief!

Verder besteedde de Algemene Kerkenraad aandacht aan een door de stuurgroep '1 PGD' opgemaakte rapportage. Een aantal werkgroepen rondde zijn werkzaamheden af, een aantal werkgroepen is al vergevorderd en komt voor 1 september 2020 met hun eindrapportage. Nodig ook om voor 29 november 2020, de start van het nieuwe kerkelijk jaar, klaar te zijn. Goed om te zien hoe hard er (samen)gewerkt wordt. Niet alles zal perfect zijn per 29 november 2020, wel gaat de nieuwe organisatie draaien. Aanpassingen op grond van opgedane ervaringen zullen de werkwijze in de toekomst verbeteren en verfijnen. Nog niet uit de startblokken zijn de werkgroepen 'Inspiratie en Bezinning' en 'Kerk naar Buiten'. Wel liggen daarvoor concept-opdrachtformuleringen klaar. In het voortraject kijken eerst de predikanten en daarna de stuurgroep 'Grote Kerk' nog naar deze documenten. In het najaar kan ook met deze uitwerking worden begonnen met een verwachte uitwerking uiterlijk 1e kwartaal 2021. Tenslotte is het goed te weten dat er een inventarisatie is gemaakt van ouderlingen en diakenen, werkzaam in de verschillende geledingen, ambtsdragers die blijven en ambtsdragers die aangegeven hebben af te zullen treden. De vraag is op welke manier ambtsdragers die blijven een plek krijgen in de nieuwe opzet van kerkenraad, werkgroepen, afstemmingsorgaan etcetera en hoe vrijkomende (bestuurlijke) functies weer worden ingevuld. In september praat de Algemene Kerkenraad daar verder over.

De bespreking van de 'Jaarrekening 2019' wordt over de vakantie heengetild. Een aantal aspecten voldeed nog niet aan het nieuwe verslagleggingssysteem (FRIS) en het College van Kerkrentmeesters brengt de concept-verslaglegging daarmee in overeenstemming. Ook maakte het CvK melding van het landelijk initiatief voor een extra collecte kerkbalans in de maand augustus. De pg-Drachten sluit daar op aan.

Tot en met 29 november 2020 is er weer een vergaderschema opgesteld voor de vergaderingen van het het moderamen AK en de AK.

Tot zover dit bericht. De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad zal zijn op maandag 21 september 2020.

 

Ties Zweers,

voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
De tweede online vergadering van de Algemene kerkenraad (AK) vond plaats op 18 mei 2020. Deze vergadering werd geopend met Psalm 34 ; 1-16: David op de vlucht voor koning Saul. De benauwdheid van David toen en de benauwdheid van deze corona-tijd, dat hebben beide situaties gemeen. Voor David kwamen er weer betere tijden, laten we hopen dat dat ook weer snel gebeurt met de wereld van nu. Na het gebed volgde bespreking van een aantal punten.
Bij de mededelingen vermeldde de werkgroep exit lockdown (tsja....) haar aanpak. Per 1 juli 2020 mogen volgens de huidige stand van zaken weer diensten worden gehouden. Daarvoor gelden wel beperkingen, zoals het aanhouden van 1,5 meter, maximaal 100 personen. De werkgroep stelt voor in juni in 'de Oase' diensten met een groep van maximaal 30 personen te organiseren. Om ervaring op te doen en om tot een advies aan de AK te komen over het houden van diensten vanaf 1 juli. Want het blijft noodzakelijk de vinger aan de pols te houden. Ook beantwoordde de AK een vraag van de werkgroep. Blijft ook 'de Menorah' voorlopig beschikbaar voor erediensten? Uitgaande van de veronderstelling dat een maximum aantal personen van 100 personen voorlopig het uitgangspunt blijft, en spreiding van het aantal over meerdere gebouwen daarom gewenst is, nam de AK daarover een positief besluit met als einddatum 29 november 2020.
Ook nam de AK kennis van de wijziging van de samenstelling van het moderamen. Alle voorzitters van de wijkkerkenraden maken er nu deel van uit. Dat zou per 1 juli a.s., op die situatie wordt nu vooruitgelopen. En 'het meerouleren van de ouderling-van-dienst' komt later in de AK aan de orde. Het is nu nog onderwerp van gesprek tussen de voorzitters van de wijkkerkenraden.
De AK stemde -onder dankzegging- in met de 'Jaarrekening 2019' van de Centrale Diaconie Drachten, die qua uitkomst veel overeenkomst vertoonde met de begroting voor 2019.
Dan de nota 'Pastorale Zorg PGD', uitgebracht door de predikanten en kerkelijk werker. In deze nota verwoordden de samenstellers 'de noden van het pastoraat' en ‘de ambities voor een passend pastoraat' in relatie tot omvang en samenstelling van de gemeente nu en in de toekomst. Het beeld dat daaruit naar voren komt is dat de omvang van voor het pastoraat beschikbare professionele menskracht niet toereikend is. Nu al niet en in de toekomst zeker ook niet. Deze nota zit nog in de sfeer van verkenning door de AK, wel met een positieve oriëntatie. Diaconie en College van Kerkrentmeesters gaan er binnenkort naar kijken. Als ook die adviezen bekend zijn, kan de AK tot een standpuntbepaling komen. En daarover met u als gemeente in gesprek gaan. Maar dan spreken wij al over najaar 2020.
Ambtelijke vertegenwoordiging in kerkdiensten. Hoe zit dat bij bijvoorbeeld de 'Geestdrift-' en de 'Oase Anders' diensten, waar het niet gebruikelijk is dat kerkenraden ook ambtelijk in die dienst zijn vertegenwoordigd. De behoefte om te experimenteren en om af te wijken van de standaardliturgie, krijgen in die diensten een praktische toepassing. De kerkordinantie biedt daarvoor de ruimte. En ook onze eigen 'Plaatselijke Regeling' wijdt daar enkele bepalingen aan. Er lag een notitie over dit onderwerp (daartoe uitgenodigd door de AK) van ds. Jurgen van den Herik. Na enige discussie besloot de AK de ruimte die onze eigen 'Plaatselijke Regeling' biedt ook in de toekomst te blijven benutten. Ook zonder 'zichtbare ambtelijke vertegenwoordiging' blijft uiteindelijk de kerkenraad verantwoordelijk.
Videodiensten. Aanvankelijk was het het voornemen de videodiensten ook te houden vanuit de Zuiderkerk en de Menorah. Op dit moment wordt daarvan afgezien. De ervaringen met de videodiensten vanuit 'de Oase' zijn positief. Voor Zuiderkerk en Menorah gelden dat er extra investeringen moeten worden gedaan. Ook de praktische uitvoering vraagt om extra (vrijwilligers)capaciteit, wat niet zomaar zou zijn geregeld. Om in de toekomst ook de Zuiderkerk uit te rusten met videoapparatuur, blijft een wens.
In deze coronatijd vraagt het delen van informatie om extra aandacht. De werkgroep 'PR & Communicatie' werkt aan een overzicht van vergaderingen, die gepland zijn.
Na rapportages en rondvraag, waarin onder andere werd gemeld dat een aantal mensen, dat zich intensief bemoeit met de wekelijkse videodiensten, een bloemetje had ontvangen, kon de vergadering worden afgesloten. Dit keer verzorgde wijk Noord de sluiting met het voorlezen van lied 666, vers 1, een lied dat verwijst naar Hemelvaart.
De vergadering werd rond 22.00 uur beëindigd. De volgende AK-vergadering zal zijn op maandag 22 juni 2020.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Door de ogen van de voorzitter
De eerste online-videovergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) was op 27 april 2020. Thuis werden de wenkbrauwen gefronst, omdat ik die vergadering op Koningsdag had gepland. Met slechts één afmelding, schoof iedereen -onder excuus mijnerzijds voor deze ongelukkige datum- aan. De één vanuit de huiskamer, de ander vanuit een zolderkamer, studeer- of werkkamer. Een bijzondere ervaring, de videovergadering. En ook mooi dat het zo kan. Het vraagt wel om een andere vergaderdiscipline en als je als voorzitter ook non verbaal gedrag in een 'gewone' vergadering probeert te volgen, dan ligt dat iets ingewikkelder bij een videovergadering. Omdat het 'Oranjedag' was werd de vergadering ingeleid met de verzen 6 en 14 uit het Wilhelmus (Lied 708 uit het Liedboek).
Er stond een aantal belangrijke punten op de agenda. Een soort inhaalmanoeuvre, omdat het raderwerk in verband met de coronacrisis op lage toeren had gedraaid.
Het eerste echte bespreekpunt was de vraag hoe het proces om tot '1 PGD' te komen weer vlot kon worden getrokken. Door de opgetreden verlamming als gevolg van het coronavirus liep het proces vertraging op. Het moderamen had een viertal scenario's uitgewerkt. Met een voorkeur voor scenario 3. De eerste twee scenario's houden vast aan de startdatum 1 juli 2020. Scenario één ging er van uit dat er dan al veel van de nieuwe organisatie was uitgewerkt en dat de bemensing dan ook al zo goed als rond zou zijn. Als je ziet wat er nog moet gebeuren niet echt realistisch! Scenario twee koos voor een groei- en overgangsmodel. De zittende ambtsdragers maken 'hun karwei' af en hebben daarvoor de tijd tot november 2020. Ze zorgen er voor dat dan ook de bemensing rond is. Het derde scenario kent als ingangsdatum 29 november 2020, de 1e Adventszondag, de start van een nieuw kerkelijk jaar en symbolisch ook een mooi moment voor een nieuwe start. Ook in dat scenario blijven de huidige ambtsdragers op hun post. En wordt de organisatie 'klaargestoomd' en de bemensing rond gemaakt. Het vierde scenario komt overeen met het derde met dit verschil dat de ingangsdatum wordt bepaald op 1 januari 2021. In de Algemene Kerkenraad bleek dat het derde scenario breed gedragen werd. Daarvoor werd dan ook gekozen. Impliciet spreekt de Algemene Kerkenraad daarmee de hoop uit dat de deze zomer aftredende ambtsdragers bereid zijn nog een paar maanden langer door te gaan.
Videodiensten. Als vervanger voor de kerkdiensten koos de AK al in een vroeg stadium voor radio-uitzendingen via 'kerkomroep.nl'. De ervaringen daarmee zijn goed. Deze diensten zullen dan ook zeker worden gecontinueerd. Intussen ontstond ook de roep om video-uitzendingen mogelijk te maken. Op zich was die mogelijkheid er al in de vorm van het live uitzenden van kerkdiensten vanuit de Oase. De Oase deed het verzoek om van de radio-uitzendingen ook een video-opname te maken. Voor life-uitzendingen geldt dat maximaal 50 personen gelijktijdig kunnen kijken. Voor eerder opgenomen uitzendingen geldt die clausulering niet en dat is in onze situatie van toepassing. De predikanten zijn -evenals het moderamen- voorstander van video-uitzendingen vanwege de meerwaarde die het heeft. Maar dan wel graag met een zekere sfeer van intimiteit en nabijheid, zoals zij dat ook ervaren met de radio-uitzendingen. En hun wens was ook om naast de Oase, de Zuiderkerk en de Menorah voor die uitzendingen in te zetten. De AK koos voor de drie wijkkerken als locatie en voor een decor, dat de sfeer van intimiteit en nabijheid ademt. De Grote Kerk kan later eventueel worden toegevoegd. De (tijdelijke) werkgroep PR & Communicatie zal samen met de predikanten dit besluit uitwerken. Door gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur in de Oase kan zondag 3 mei 2020 met de radio- en video uitzending worden begonnen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via 'kerkomroep.nl.', 'YouTube' en 'Facebook'. Meer informatie is te vinden in 'Geandewei' en op de website van de PGDrachten.
Regeren is vooruitzien. Onze preekroosteraar, Jan Schoonhoven, had het 'preekrooster 2021' klaar voor vaststelling door de AK. Er lagen van zijn kant enkele vragen, die we plenair konden beantwoorden. Onder dankzegging aan Jan Schoonhoven werd het 'preekrooster 2021' vastgesteld.
Volgt u het nieuws dan weet u dat premier Rutte iedereen aanmoedigt om alvast na te denken over de 1,5 meter samenleving. Ds. Anne Henk Boschma deed de suggestie om dat ook te doen voor de protestantse gemeente van Drachten. Een goed idee vond het moderamen, dat het voorstel deed daarvoor een werkgroep in te stellen. De AK nam dit voorstel over. Mevrouw Karla Marinus zal deze werkgroep leiden. De samenstelling bestaat verder uit een lid van het College van Kerkmeesters, een lid van de Centrale Diaconie, twee leden uit de werkgroep 'Vieren' (waarvan tenminste één predikant) en de kosters van de verschillende locaties.
Uit de gedane 'mededelingen' vermeld ik nog het volgende:
1. koopovereenkomst 'de Arke' is formeel helemaal rond; eigendomsoverdracht volgt nog
2. Kapelgemeente: doet een beroep op de PGD om de samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst te verkennen
3. de werkgroep 'PR & Communicatie' is door het moderamen aangewezen als centraal aanspreekpunt voor radio- en video-uitzendingen; daarmee heeft deze werkgroep het mandaat om namens de PGD informatie te geven en om te reageren op vragen of opmerkingen.
De lijst met 'ingekomen stukken' gaf geen aanleiding voor verdere vragen. Ook werd kennisgenomen van de schriftelijke rapportages uit de wijken Noord, Oost en Zuid. Bij die rapportages meldden de predikanten hoe lastig het pastoraat in het coronatijdperk is, uitten zij hun zorgen over het crisispastoraat door de beperkingen die in acht genomen moeten worden, beperkingen die ook gelden voor uitvaartdiensten.
De voorzitter van wijk Zuid verzorgde de afsluiting. Even na halftien werd de vergadering beëindigd. De volgende video-vergadering zal zijn op maandag 18 mei 2020.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Algemene informatie
In deze tijd van crisis ligt het gewone vergaderwerk stil. De Algemene Kerkenraad en de stuurgroep 'implementatie één PGD' hebben hun werkzaamheden opgeschort. Achter de schermen worden wel zaken afgestemd en gecoördineerd. Geen beleidsonderwerpen, het beperkt zich tot het zoeken van een oplossing voor wijkoverschrijdende praktische zaken. Het overleg daarover gebeurt door de leden van het moderamen, de vier wijkvoorzitters en de voorzitter van de stuurgroep Grote Kerk en de predikanten. Tot nu toe gaat dat via mailverkeer.
Waarover hebben we in het 'crisisoverleg' tot nu toe gesproken:
1. Uitzending van ochtendgebeden vanaf 22 maart tot en met 19 april (www.kerkomroep.nl)
2. Instemming met de opzet van deze ochtendgebeden en uitvoering elke keer door twee predikanten (overzicht van dienstdoende predikanten in Geandewei en op de website)
3. De predikanten kregen het mandaat om deze ochtendgebeden in te richten en onderling af te stemmen
4. De oproep van de Raad van Kerken om elke woensdag de kerkklok te luiden volgen wij als PGD
5. Voor de communicatie maken wij gebruik van de normale kanalen (website, Geandewei, nieuwsbrieven); de Oase gaat ook nieuwsbrieven uitgeven
6. Initiatieven voor ondersteuning aan gemeenteleden; de landelijke website van de PKN geeft daarvan voorbeelden, die we lokaal kunnen volgen
7. Acties Paasgroet; initiatieven daarvoor blijven voorbehouden aan de wijken/pastorale werkgebieden
8. Aandacht voor ouderen in verpleegtehuizen; benoemen in de communicatiekanalen, aandacht aan geven in de ochtendgebeden en waar mogelijk creatieve oplossingen vinden om betrokkenheid te laten blijken
9. In deze tijd geen 'geestdriftdiensten'
Tot zover deze informatie. Een volgend afstemmoment is afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen. Voorlopig houdt de crisis aan. Dat betekent dat de dienstverlening langere tijd sober zal zijn.
Houd vol, help elkaar,
Ties Zweers
Voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
Lieve mensen,
Een vreemd begin. U bent gewend dat ik in deze rubriek verslag doe van een vergadering. Alleen die waren er niet de afgelopen periode. Stilgelegd. En die enkele vergadering, die nog uitgeschreven was, viel uit. Het druist in tegen de dringende adviezen van hen die weten hoe een virus werkt. Het verlammende coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Het veroorzaakt pijn en verdriet. Wereldwijd. Angst en onzekerheid bedwelmen ons. En wees eerlijk, in zo'n situatie, is het niet erg dat er even geen vergaderingen zijn. Dat processen stil liggen. Het relativeert. We moeten nu andere prioriteiten stellen. Mist u het ook, het samenkomen in de erediensten, het met elkaar zingen van liederen, een bemoedigend woord voor de week die volgt, het jubelende orgelspel? Dat geeft toch een leeg gevoel? Om daar uiting aan te geven, begon ik dit keer met lieve mensen. De ontmoeting die in 'kerk-zijn' zo centraal staat, het kan niet tijdens deze crisis, in ieder geval niet zoals we dat gewend zijn. Zeker, er zijn creatieve oplossingen binnen handbereik. Prachtig de communicatie via iPad, tablets, telefoons et cetera. We kunnen langs die weg elkaar zien en spreken. En bemoedigen. En uitspreken hoezeer wij elkaar missen. Terwijl ik dit schrijf (zondag, 22 maart) komt er een NL-Alert binnen. “Volg de instructies van de Rijksoverheid, houd 1,5 meter afstand. Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona.” En dat is nu de werkelijkheid. We hebben als het ware een muur om ons heen. Bij het boodschappen doen, lijkt alles normaal. De ook daar in acht te nemen afstand en aanwijzingen in winkels over het maximum aantal toegestane personen, bewijzen het tegendeel. In korte tijd is er veel veranderd. Het leven is stil gevallen. De vitale onderdelen van onze maatschappij maken overuren. Bezorgdheid alom.
Ik sprak over angst en onzekerheid, over pijn en verdriet. Het is erg dat je geen bezoek mag ontvangen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is erg dat je niet op bezoek kunt bij je kwetsbare dierbare. Het is erg dat begrafenisdiensten noodgedwongen in kleine kring plaatsvinden. Het is erg dat je niet letterlijk om iemand heen kunt staan, die kwetsbaar is of die rouwt. Heel veel dingen zijn erg. Maar de situatie, hoe complex ook, daagt ook uit. Hoe kunnen we wel onze steun verlenen, mensen laten voelen dat we naast hen staan, van hen houden. Hoe kunnen we hen troosten en bemoedigen. Binnenkort is het Pasen. We zitten op de helft van de veertigdagentijd. Het barst doorgaans van de activiteiten. Vespers, stiltemomenten, op de lijdensweken afgestemde zang- en muziekdiensten. Dit jaar gaat het anders. Het omzien naar elkaar vraagt om een andere invulling. Ik weet dat mensen uit de verschillende wijken daarvoor naar alternatieven zoeken. Dan nog iets over de kerkdiensten. De woorden van de berijmde Psalm 122: 'Gordt u aan, om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij” kunnen we momenteel niet in praktijk brengen. In plaats daarvan komt er in deze periode elke zondag een 'ochtendgebed', te beluisteren via de kerkomroep. Voor bemoediging, troost en inspiratie. En om de verbondenheid met elkaar te blijven voelen. Het ochtendgebed, waarin de woorden mogen doorklinken van het 'Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u Godsstad mogen wij ontmoeten!'.
Ik hoop dat we deze crisis snel achter ons kunnen laten. En dat we dan onze 'wonden kunnen likken' van wat deze crisis teweeg heeft gebracht. Elkaar weer kunnen ontmoeten in de ware zin van het woord. Ik sluit af met de warme, vertrouwenwekkende beginregels uit Psalm 91:

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de Heer: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'
In dat vertrouwen mogen we verder gaan.
Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Door de ogen van de voorzitter
De eerste vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) in 2020 vond plaats op 20 januari. De voorzitter opende deze vergadering met het lezen van Lucas 24, de verzen 13 t/m 35. Dit Bijbelgedeelte gaat over de 'Emmaüsgangers'. Ze waren bedroefd over wat er was gebeurd met Jezus. En teleurgesteld ook, omdat ze heel andere verwachtingen hadden. En dan loopt Jezus met hen op. Hij legt onderweg de Schrift uit. En in Emmaüs aangekomen had er een metamorfose plaatsgevonden bij de Emmaüsgangers. Hun bedroefdheid sloeg om in blijdschap. Dit verhaal onderstreept het belang van een goed gesprek met elkaar, terwijl we onderweg zijn. De voorzitter vroeg daarna een zegen over de vergadering.
Zoals bekend kan zijn, vertrekt Maaike Postuma, secretarieel medewerker AK en Centrale Diaconie Drachten (CDD). Gelukkig kon melding worden gemaakt van de benoeming van Lena Minnema in de ontstane vacature. Lena heeft zich op verschillende plekken in de PGDrachten verdienstelijk gemaakt. Lena, hartelijk welkom en veel succes bij de nieuwe taak die je hebt gekregen.
Het was een korte vergadering. Het accent verplaatst zich nu naar de werkgroepen, die bezig gaan met de uitwerking van het besluit om per 1 juli 2020 één PG Drachten te vormen.
Wijk West meldde dat in overleg met de Classispredikant een regeling wordt getroffen om -voor het geval de situatie zich voordoet dat er het komende halfjaar toch nog besluiten moeten worden genomen- er voor te zorgen dat deze ook rechtsgeldig zijn. De huidige samenstelling van de wijkkerkenraad voldoet niet aan het zgn. quorum-vereiste. Met aanvulling van enkele personen uit het moderamen AK wordt dit probleem opgelost.
Kennis werd genomen van de schriftelijke mededelingen van het 'classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) Friesland' dat de begrotingen 2020 van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en CDD geen aanleiding gaven tot opmerkingen.
De wijken rapporteerden over hun activiteiten in de maanden december en januari en over voorgenomen activiteiten de komende periode.
Ondanks het verdriet en de pijn werd de afscheidsdienst in en van De Arke in het algemeen als positief ervaren en was deze dienst bemoedigend om verder te gaan. Er was grote belangstelling voor het bijwonen van deze dienst en de daaraan voorafgaande lunch. Later in de vergadering overhandigde de heer De Boer (voorzitter wkk Noord) een stick met daarop in beeld en geluid de laatste dienst in De Arke. Onder luid applaus werden alle betrokkenen, die met een tomeloze inzet deze dienst hadden voorbereid en uitgevoerd, bedankt.
Het CvK meldde de definitieve verkoop van De Arke aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt West. De ingebruikneming start op 1 februari, de (juridische) eigendomsoverdracht vindt plaats voor 1 juli 2020. De Gkv-West respecteert de aangegane gebruiksverplichtingen met derden.
Verslag werd gedaan van de stuurgroep bijeenkomsten met het oog op de implementatie van het besluit om als één PGDrachten verder te gaan. Deze komt twee keer per maand bijeen. Voor de meeste werkgroepen zijn de 'trekkers' aangewezen. Die werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan. Inhoudelijk kan ik u daar nog niet zoveel over melden.
Hoe het zit met de 'ambtelijke verantwoordelijkheid' voor de derde vieringen (waaronder de Geestdrift- en Oase Anders-diensten) zal de eerstvolgende keer in de AK worden gesproken.
Ook is aandacht gevraagd voor de zwaarte van het ouderenpastoraat, mede in relatie tot de werkdruk van predikanten.
Ds. Boschma maakte melding van een voornemen van de commissie 'Erediensten ZAM' om liturgisch ruimte te bieden aan ouders met een kindje dat voor, tijdens of vlak na de geboorte is overleden. De viering vindt plaats op de middag van 13 december 2020. Deze datum valt samen met 'wereldlichtjesdag'.
In 'Noord' moet de voorlopige regeling over de ouderling van dienst (komend uit het pastorale werkgebied van de predikant die voorgaat in de dienst) nog worden besproken. Tot in ieder geval de volgende AK-vergadering blijft de regeling intact.
Tenslotte werd Maaike Postuma met lovende woorden 'uitgeluid'. Maaike gaf in een persoonlijk woord de AK het advies mee om het proces van eenwording niet louter vanuit organisatorisch perspectief te bekijken, maar vooral ook met aandacht voor de afhankelijkheid van God.
Noord verzorgde de sluiting van de vergadering met een kort gebed uit het gebedenboek van Toon Hermans.
De volgende vergadering van de AK zal zijn op 16 maart 2020.
De voorzitter van de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com